wtorek sierpnia 16 , 2022
Font Size
   

Hala Sportowa w Sulęczynie

Hala Sportowa mieści się przy Kompleksie Boisk "ORLIK" i stadionie gminnym   przy ul. Letniej w Sulęczynie

Administratorem Hali Sportowej jest Gmina Sulęczyno,

z siedzibą w Sulęczynie przy ul. Kaszubskiej 26,

tel. do kontaktu ws zajęć i harmonogramu korzystania z hali /58/ 684 - 42 - 54


Hala jest czynna codziennie:

- pn. – pt. w godz. 7:30 – 21:00
- sb. w godz. 12:00 – 18:00

W dniach od pn. do pt w czasie trwania roku szkolnego w godzinach miedzy 7:30 a 17:00 odbywają się głównie zajęcia grup szkolnych.

- REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK I TERENÓW W OTOCZENIU HALI

Zmiana stawki dot. wynajmu boiska piłkarskiego stadionu od dnia 1 września 2018 roku:

- ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 Wójta gminy Sulęczyno z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Sulęczynie i obiektów sportowych Gminy Sulęczyno

- REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W SULĘCZYNIE

Hala sportowa jest zarządzana i administrowana przez Gminę Sulęczyno.
W godzinach zajęć dydaktycznych placówek oświatowych pierwszeństwo z korzystania z hali mają uczniowie i pracownicy tych placówek.
W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
Korzystanie z hali odbywa się za zgodą administratora w oparciu o ustalony przez niego harmonogram.
Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Z hali sportowej korzystać mogą:

 • grupy zorganizowane nie przekraczające 24 osób,
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna,
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • osoby fizyczne,
 • osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieka pełnoletniego opiekuna,
 • kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez sportowych których formuła organizacyjna dopuszcza udział publiczności.

Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
 • z przeciwskazaniami lekarskimi do uprawiania zajęć sportowych.

Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

 • pozostawienie okryć wierzchnich i obuwia w szatni,
 • założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. „halówek” (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp.),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych stanowiących wyposażeniu hali,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym obiektu.

Przebywającym na terenie hali sportowej zabrania się:

 • palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
 • wnoszenia i używania sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,
 • wieszania się na obręczach i konstrukcjach przeznaczonych do gry w piłkę koszykową,
 • wnoszenia i używania szklanych opakowań,
 • przechodzenia przez barierki i balustrady.

W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, gdyż ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z hali sportowej.

Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę sportową powinno odbywać się za jego zgodą.

Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie nie ćwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają pod jego kontrolą i do jego dyspozycji.

Podczas przerw miedzy zajęciami, a także w czasie wykonywania prac porządkowych hala sportowa musi zostać bezwzględnie opuszczona przez uczniów lub innych uczestników zajęć.

Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej.

Zabrania się uczniom i zawodnikom regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele i pracownicy obsługi hali.

O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela lub pracownika obsługi hali.

Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.

Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia wchodzące w skład wyposażenia hali sportowej, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (taką odpowiedzialność ponoszą też ich prawni opiekunowie).

Za przedmioty wartościowe wniesione do hali i pozostawione w szatniach, które nie zostaną oddane do depozytu kierownictwo hali sportowej i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności.

Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń przez narażanie siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. zgodnie z dostępną publicznie instrukcją w tym zakresie.

Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie lub o zapłatę odszkodowania.

W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję ratunkową i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.

Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej lub na wydzielonej części parkietu.

Administrator hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora hali w godzinach pracy tego obiektu.alt

    alt

alt     altFoto: Super Papier i arch. Urzędu

Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie

ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
tel 58 684 - 20 - 57
gok@gok.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@gok.suleczyno.pl

NIP: 589-17-79-794

Regon: 192810282

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Oddział Sulęczyno
79 8324 0001 0040 9526 2000 0010

Zapraszamy na :

alt

alt

alt


GMINA SULĘCZYNO
Urząd Gminy
Sulęczyno

ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

tel 58 685 - 63 - 63

fax 58 685 - 63 - 98

info@bip.suleczyno.pl

www.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@goksuleczyno.gdan.pl

Ile osób na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości